Besplatna pravna pomoć

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji nadležan je za provođenje ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI („Narodne novine“ br. 143/13.), kojim se uređuje pružanje pravne pomoći u građanskim i upravnim postupcima te u upravnom sporu.

Pravna pomoć, u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, je način olakšavanja ostvarivanja prava hrvatskih državljana i stranaca te pristupa sudovima i javnopravnim tjelima u Republici Hrvatskoj koja o pravima i obvezama odlučuju, na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj i okolnost da ne bi mogli ostvariti prava bez ugrožavanja svog uzdržavanja i uzdržavanja članova svog kućanstva.

Korisnici pravne pomoći su hrvatski državljani, dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu, stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku, stranci pod privremenom zaštitom, stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku, tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosi se u pisanom obliku neposredno (osobno) ili preporučenom pošiljkom nadležnom uredu državne uprave ili ispostavi ureda, a prema mjestu prebivališta odnosno boravišta podnositelja zahtjeva.

Postupak odlučivanja po podnesenom zahtjevu za odobravanje korištenja pravne pomoći i donošenje rješenja provodi se u sjedištu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, J. J. Strossmayera 20, 23000 Zadar i Ispostavi Benkovac, Trg Domovinske zahvalnosti 5, 23420 Benkovac.

Obrasci zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći i izričite pisane suglasnosti, osim na stranicama ovog Ureda, mogu se preuzeti i osobno u sjedištu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji te u ispostavama Benkovac, Pag, Biograd na moru, Obrovac i Gračac. Zahtjev podnesen ispostavi Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji proslijedit će se sjedištu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji odnosno Ispostavi Benkovac.

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI podnosi se na propisanom obrascu koji sadržava podatke o podnositelju zahtjeva i članovima njegovog kućanstva, podatke o imovini podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, vrsti i obliku pravne pomoći koja se traži te druge podatke potrebne radi donošenja odluke o zahtjevu. Sastavni dio obrasca zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći je IZRIČITA PISANA SUGLASNOST o dopuštanju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva.

Korištenje pravne pomoći odobrava se podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na pravnu pomoć donošenjem rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći.

Protiv rješenja Ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa, Upravi za građansko, trgovačko i upravno pravo, Odjelu za besplatnu pravnu pomoć, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se podnosi putem Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji neposredno, preporučeno poštom ili izjavom na zapisnik.


Ispis   E-mail