Socijalne usluge

Djelatnost dadilje - uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje

Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik nakon što je pribavio rješenje o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru podnosi se Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.

Potrebni dokumenti:

  • - Rješenje o upisu obrta u obrtni registar

  • - Dokaz o pravu korištenja poslovnog ili stambenog prostora (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora – u trajanju najmanje 3 godine, vlasnički list)

  • - Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.)

  • - Pisani pristanak svih punoljetnih članova kućanstva ovjeren kod javnog bilježnika (za stambeni prostor)

  • - Pisani pristanak svih suvlasnika ovjeren kod javnog bilježnika (za proctor u suvlasništvu)

  • - Dokaz o priključku na električnu i telefonsku mrežu, dovod pitke vode i odvod otpadnih voda

  • - Atest zdravstvene ispravnosti vode

  • - Atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne i druge), uređaja i opreme

  • - Uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje,osunčanost, prozračivanje, toplinska zaštita, zaštita od buke, akustičnost prostorija za nastavu, grijanje i hlađenje, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda, zaštita od požara)

Naknada: - iznosi 35,00 kn po Tar. br. 2 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (N.N., br. 8/17)

E-plaćanje:

Svrha doznake:

Upravna pristojba

Primatelj:

Državni proračun Republike Hrvatske

Broj računa:

HR1210010051863000160

Model:

HR 64

Poziv na broj:

5002-1564-OIB uplatitelja

Opis plaćanja:

Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

Zakonski propisi:

Zakon o dadiljama (“Narodne novine” 37/13 Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (“Narodne novine” br. 74/13)

Obrazac:


Ispis   E-mail