BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

  

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji je s danom 01. veljače 2009. godine započeo s provedbom ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI („Narodne novine“, broj 62/08 i 81/11).  

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje pružanje pravne pomoći u građanskim postupcima, upravnim postupcima i upravnom sporu.

 

Pravna pomoć u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je način olakšavanja ostvarenja prava hrvatskih državljana i stranaca te pristupa sudovima i javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj koja o pravima i obvezama odlučuju, na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj i okolnost da ne bi mogli ostvariti prava bez ugrožavanja svog uzdržavanja i uzdržavanja članova svojeg kućanstva.

 

Korisnici pravne pomoći su hrvatski državljani, stranci na privremenom boravku i stranci na stalnom boravku pod uvjetom uzajamnosti, azilanti, tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć nije predviđena posebnim zakonom, stranci pod supsidijarnom zaštitom i stranci pod privremenom zaštitom, stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku koji su u postupku donošenja rješenja o protjerivanju te u postupku donošenja rješenja o napuštanju Republike Hrvatske, kao i djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez roditelja ili zakonskog zastupnika.

 

Vrste pravne pomoći:

Primarna pravna pomoć - pravni savjet, sastavljanje podneska pred javnopravnim tijelima, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima i pravna pomoć u mirnom izvansudskom rješenju spora,

Sekundarna pravna pomoć - pravni savjet, sastavljanje podneska u sudskim postupcima, zastupanje u sudskim postupcima i pravna pomoć u mirnom rješenju spora.

 

Pružatelji pravne pomoći:

Odvjetnici - pružaju primarnu i sekundarnu pravnu pomoć,

Ovlaštene udruge i sindikati – pružaju primarnu pravnu pomoć,

Visoka učilišta (pravne klinike) – pružaju primarnu pravnu pomoć u vidu pravnih savjeta i izrađivanje podnesaka.

 

Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći se podnosi u pisanom obliku neposredno (osobno) ili preporučenom pošiljkom nadležnom uredu državne uprave ili ispostavi ureda, a prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva.

 

Zahtjev podnesen ispostavi Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji proslijediti će se, uredu besplatne pravne pomoći nadležnom za rješavanje predmeta besplatne pravne pomoći.

 

Postupak odlučivanja po podnesenom zahtjevu za odobravanje pravne pomoći i donošenje rješenja provodi se u sjedištu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Ivana Mažuranića bb, 23000 Zadar i Ispostavi Benkovac, Trg Domovinske zahvalnosti 5, 23420 Benkovac.

 

Obrasci zahtjeva za odobravanje pravne pomoć i pisane izričite suglasnosti, osim na stranicama ovog Ureda, mogu se preuzeti i osobno u sjedištu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji te ispostavama Benkovac, Pag, Biograd na Moru, Obrovac i Gračac. 

 

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆI podnosi se na propisanom obrascu koji sadržava podatke o podnositelju zahtjeva i članovima njegovog kućanstva, o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva i vrsti pravne pomoći koja se traži te druge podatke potrebne radi odlučivanja o zahtjevu. Uz zahtjev se prilaže PISANA IZRIČITA SUGLASNOST o dopuštenju uvida u podatke o imovini i dohotku podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva.

 

Po podnesenom zahtjevu Ured odlučuje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Korištenje pravne pomoći odobrava se podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na pravnu pomoć donošenjem rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći.

 

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva ili rješenja kojim se pravna pomoć odobrava žalba se u roku od 15 dana podnosi Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Odjelu za besplatnu pravnu pomoć.

.